Kirjastamistegevuse põhimõtted

Alates 01.07.2018 ei võta kirjastus vastu vana malli alusel tehtud doktoritöid. 

 

TTÜ kirjastuse ülesanded:

  • õppe- ja teaduskirjanduse ning muude trükiste kirjastamine, nende trükkimise ja levitamise korraldamine;
  • kirjastamis- ja trükkimisteenuse osutamine ja nõustamine;
  • kirjastamiseks ja trükkimiseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi haldamine ja arendamine.
     

Kirjastus keskendub kahte tüüpi väljaannete avaldamisele:

1. TTÜs kaitstud doktoritööd

Tehniline ja keeleline korrektuur, kaane kujundamine, trükkimine, levitamine ja edastamine avaldamiseks digikogus (http://digi.lib.ttu.ee/).

2. Kõrgkooliõpikud ning muud õppeotstarbelised trükised (loengukonspektid, metoodilised materjalid, ülesannete kogud)

Käsikirjade sisulise toimetamise korraldamine, keeleline toimetamine, kujundamine ja küljendamine, trükkimine, levitamine ja edastamine avaldamiseks digikogus.
Kirjastus hangib väljaannetele ISBN/ISSN tunnusnumbrid ja täidab säilituseksemplari seadusest tulenevaid kohustusi – loovutab Eesti Rahvusraamatukogule säilituseksemlari ja selle algmaterjali (digitaalse säilituseksemplari).
Kirjastus ei tegele bibliograafianimestike, konverentsikogumike, ajalootrükiste, memuaaride jmt toimetamise ja paberkandjal avaldamisega. Soovi korral saab nimetatud publikatsioone avaldada elektrooniliselt digikogus. Käsikirjade failid tuleb kirjastusele esitada avaldamiseks sobival kujul. Kirjastus kontrollib formaalsete avaldamiseks nõutavate tingimuste täitmist ja vajadusel nõustab autoreid.

Kus asume?

TTÜ raamatukogu V korrus, ruum 510
Akadeemia tee 1, Tallinn

Mirjam Piik
620 2677

mirjam.piik@taltech.ee